E.A. Poe

Vertaling: D.A. Tamminga, Inne de Jong, Anne Wadman, Dam Jaarsma, Marten Brouwer, Klaes Dykstra
Illustraties (The black cat): J. Bieruma Oosting
Serietitel: De Tsjerne (Literair tijdschrift, Friesland)
Serienummer: 10 (4e jaargang, oktober)
Jaar van uitgave: 1949
ISBN: geen
Taal: Fries
Omvang: 32 pagina’s (genummerd 289 t/m 320)
Bindwijze: Geniet (magazine)
Afmetingen: 155 x 238 x 2 mm
Gewicht: 54 gram

Flaptekst:
Dit nûmer is wijd oan’e neitins fan de Amerikaenske dichter, skriuwer en essayist EDGAR ALLAN POE (19 Jann. 1809-7 Okt. 1849). Berne to Boston, studearre er in tiidlang oan ’e Universiteit fan Virginia en gyng letter op ’e militaire skoalle to Westpoint, dêr ’t er net bankje koe. Poe hat redakteur west fan ûnderskate Amerikaenske tydskriften. De dea fan syn jonge frou en nicht Virginia Clemm hat syn troch in los libben forrinnewearre gestel de ûnderstek dien. Hie stoar ûnder tragyske omstannichheden to Baltimore.
Poe’s ynfloed op ’e moderne Europeeske litteratuer is lang net lyts. It wurk fan Jules Verne, Conan Doyle, R.L. Stevenson, Oscar Wilde en H.G. Wells giet foar in part op him werom. Frânske dichters as Baudelaire hawwe sterk syn ynfloed ûndergien. Syn fers “The Raven” is wrâldforneamd wurden.
In skôging oer Poe fan Prof. Perry Miller fan’e Harvard University, dy’t de redaksje noch net birikt hat, hopet hja yn it Nov.-nûmer opnimme to skinnen.

Inhoud:
De Raven – D.A. Tamminga (vertaling)
De swarte Kat  – Inne de Jong (vertaling)
Poe, de libbene – Yge Foppema
De Sphinx – Anne Wadman (vertaling)
Annabel Lee – Dam Jaarsma (vertaling)
Unmacht – Marten Brouwer (vertaling)
Ulalûm – Klaes Dykstra (vertaling)
Foar Helen – Klaes Dykstra (vertaling)

Annotatie: Een losse pagina met foto van Poe is achter in het tijdschrift toegevoegd.